Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin.

Budynek administracyjny Nadleśnictwa Świebodzin wyposażony jest w trzy wejścia: wejście do budynku „A”, wejście do budynku „B” oraz wejście techniczne tylko dla pracowników Nadleśnictwa Świebodzin.

Wejście główne  „A” do siedziby  Nadleśnictwa (budynek „A”)  znajduje się od strony ul. Wojska Polskiego, z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku od strony Wojska Polskiego przez wiatrołap, w którym znajduje się 5 stopni. Wejście „A” do siedziby Nadleśnictwa nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni (dotyczy okresu obowiązywania okresu pandemii COVID19).

Wejście „B” zlokalizowane w łączniku pomiędzy częściami budynku  administracyjnego znajduje się od strony chodnika oraz parkingu dla pojazdów osobowych. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia „B” znajduje miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W łączniku znajduje się winda która obsługuje każdy poziom budynku części: „A” oraz „B”. Dostęp do holu windowego możliwy jest zarówno przez szerokie podwójne drzwi „B” (od strony głównego parkingu) jak i przez drzwi techniczne zlokalizowane w łączniku za szybem windy. Wejście „B” do siedziby Nadleśnictwa  jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Kabina dźwigu jest przestronna i umożliwia transport na poszczególne kondygnację budynku części „A” oraz „B”. Kabina dźwigu wyposażona jest w panel umożliwiający obsługę osób niepełnosprawnych (przyciski sygnowane są językiem Braille'a, wyposażona jest również w system dźwiękowy ułatwiających obsługę przez osoby niewidome i słabowidzące).

Korytarze w poszczególnych częściach budynkach przebiegają na jednym poziomie. Komunikacja pomiędzy budynkiem - częścią „A” oraz „B” możliwa jest dzięki łącznikowi (ze stopniami); nieprzystosowanymi dla potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych, a także za pomocą widny, o której mowa powyżej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku głównego „A” przy pomieszczeniu „sekretariatu” jak i przy windzie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników Nadleśnictwa Świebodzin, posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia z wyprzedzeniem czasowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr  +48 68 382 20 01 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl.