Regulamin korzystania z dróg leśnych

Regulamin korzystania z dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Świebodzin

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świebodzin
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463,
zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1145 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 110 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170
poz.1393 z późn. zmian.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października
2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych,
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr
54/2019.

§ 2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin jest
zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez
Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin.
b) użytkownik – osoba korzystająca z drogi leśnej.
c) pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu
poruszający się po drogach leśnych.

§ 4
1. Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach1 na drogi leśne dopuszcza
się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do poruszania się po drogach
leśnych.
2. Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu,
Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób
upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem2.
3. Poprzez wjazd na drogę leśną użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do
przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych
w niniejszym regulaminie.

(1) Art. 29 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, że przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą
wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze: 1) pracowników nadleśnictw; 2) osób nadzorujących
gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 3) osób zwalczających
pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę
państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek
publiczny; 5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek
zlokalizowanych na obszarach leśnych; 6) właścicieli lasów we własnych lasach; 7) osób użytkujących
grunty rolne położone wśród lasów; 8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i
ochrony przyrody; 9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków
Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub
inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
(2) Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik
Ustaw nr 123, poz. 840)

§ 5
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym
i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast
drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane
drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 ustawy
o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do
ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów
drogowych.
2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego
powinno być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć
wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności
dotyczących:
a. położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
b. łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności
o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
c. zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d. oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi
sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;
e. dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w
szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem lub dzierżawą,
nieudostępnionych do ruchu publicznego.
3. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 zostaną oznakowane tablicami
informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do
zarządzenia nr 54/2019 DGLP (załącznik do niniejszego regulaminu).
4. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy
informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o
którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 6
Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin ustala następujące zasady korzystania z dróg
leśnych:
1. Na drogach leśnych obowiązuje:
a. ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
b. zakaz zaśmiecania terenu,
c. zakaz wyprzedzania,
d. zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
e. zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną
pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń
i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),
f. zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi.
2. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności
przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe
nie wskazują inaczej.
3. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania
(art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na
drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów
ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich
zachowania”).

§ 7
Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze
leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni,
niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe
oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia
i ograniczenia.

§ 8
1. Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania pojazdu, należy
pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać
zagrożenia dla innych użytkowników.
2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny
sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika, może zostać usunięty z drogi
na zlecenie Zarządcy drogi.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę
władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na
parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur
wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy
drogi).

§ 9
1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi
przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz
skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi,
bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego
regulaminu.
2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek
odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed
opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym
fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11
W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych
obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 r. na podstawie zarządzenia nr
45/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 16 września 2020 r.