Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla
pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów
na terenie Nadleśnictwa Świebodzin


§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu
publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie
Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 61/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Świebodzin z dnia 21 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463,
zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1740;
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 110 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane
dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października
2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych,
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi
i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem 54/2019.

§ 2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin jest zarządcą
dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez
Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin.
b) użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu
publicznego.
c) pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu
poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.

§ 4
1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się
na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń
pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy
do kierowania ruchem(1).
2. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego
użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez
Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art.
60 i 61 Kodeksu cywilnego.

 

(1) Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw
nr 123, poz. 840)

§ 5
Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin ustala następujące zasady korzystania z
udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:
1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:
a. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego
z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków(2) albo tablic
kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe(3).
b. tablicą informacyjną, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 4 do
zarządzenia nr 54/2019 DGLP (załącznik do niniejszego regulaminu).
c. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).
d. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
2. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
a. zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego
przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
b. zaśmiecania terenu,
c. zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu
publicznego ,
d. wyprzedzania,
e. używania sygnałów dźwiękowych,
f. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
g. niszczenia mienia zarządcy drogi.
3. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy
o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności
związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków
transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem
pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym
użytkownikom.
4. W odniesieniu do dróg krzyżujących, się kierujący pojazdem jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność w miejscach tych obowiązują zasady kolejności
przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie
wskazują inaczej.
5. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego
zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca
się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają
przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość
odmiennego ich zachowania”).

(2) Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.)
(3) Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

§ 6
Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną
ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne
zagrożenia i utrudnienia, w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki
terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe
oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia
i ograniczenia.

§ 7
Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie
czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej, na oznakowaniu o którym mowa w § 5
ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy
pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie

§ 8
1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający
ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu, może on zostać usunięty na
zlecenie zarządcy drogi.
2. Zarządca drogi, w sytuacji o której mowa w ust. 1 uprawniony będzie do wezwania
straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking
strzeżony.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu przez właściciela lub osobę
władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na
parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieją), dokonanych na podstawie faktur
wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy
drogi).
4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, lecz w sposób
nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez
zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§ 9
1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody
przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki
nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi,
bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego
regulaminu.
2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które
skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany
jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego
poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego
oświadczenia.

§ 11
Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest
zabroniony.

§ 12
W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują
zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. na podstawie zarządzenia nr
61/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 21 grudnia 2020 r.