Zasoby leśne

1. Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest gospodarowanie ekosystemami, zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Stan zdrowotny i sanitarny lasów Nadleśnictwa Świebodzin ocenia się jako dobry. Występujące na przełomie ostatnich 10 lat szkody od czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych nie stworzyły istotnego zagrożenia dla stabilności drzewostanów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na korzystaniu z jego zasobów poprzez: pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i in. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Tereny Nadleśnictwa Świebodzin przynależą łowiecko do II Rejonu Hodowlanego. Na tym obszarze w 8 obwodach gospodaruje 5 kół łowieckich oraz działa Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Obwód 104 działa na pow. 9560 ha, w tym 5510 ha lasów; obwód 114 działa na pow. ogółem 7280 ha, w tym 4345 ha lasów.