Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Zadania z zakresu edukacji leśnej, realizowane lub współorganizowane przez Nadleśnictwo, mają różną formę. Są to spotkania z leśniczymi, prelekcje i pogadanki w szkołach, warsztaty terenowe na ścieżkach przyrodnicznych, akcje „Wiosna bez płomieni”, „Czysty las”, „Sprzątanie świata”, konkurs plastyczny pt. „Czym Bór Darzy”, spotkania dzieci i młodzieży w szkółce leśnej w Ołoboku.

  
 
 
Partnerami Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej są miejscowe szkoły, samorządy lokalne, kościół, prasa, telewizja oraz organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Od kilku lat w miejscowości Niedźwiedź odbywa się ponadlokalna impreza pod nazwą Zawody Drwali, którą wspólnie z Nadleśnictwem Świebodzin organizują między innymi Zakład Usług Leśnych Tomasza Karataja oraz Urząd Gminy w Łagowie.
 
Na terenie Nadleśnictwa wytyczono następujące ścieżki przyrodnicze:
  • NIESŁYSZ", poł. na terenie leśnictwa Krzeczkowo nad Jez. Niesłysz, z 6 przystankami oznakowanymi tablicami tematycznymi;
  • ZŁOTY POTOK", poł. na terenie leśnictwa Ołobok nad Jez. Złoty Potok, z 8 przystankami tematycznymi;
  • SOKOLA GÓRA", poł. na terenie leśnictwa Dolina, ze ścieżką przyrodniczo-historyczną; 
  • NAD JEZIOREM TRZEŚNIOWSKIM I W REZ. BUCZYNA ŁAGOWSKA", poł. na terenie leśnictw Dolina i Długoszyn;
  • PAWSKI ŁUG I NAD JEZIOREM ŁAGOWSKIM", poł. na terenie leśnictw Dolina i Łagów. 
Ścieżki te wykorzystywane są przez pracowników służby leśnej Nadleśnictwa do prowadzonych corocznie z młodzieżą szkolną terenowych pogadanek o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 
Nadleśnictwo wydało następujące foldery: 
  • o Nadleśnictwie,
  • o Zagrodowej Hodowli Zwierzyny Łownej „ZAGÓRZE",
  • o Ośrodku Wypoczynkowym „LEŚNIK" w Łagowie,
  • o Ochronie Przyrody w Nadleśnictwie Świebodzin,
  • przy współpracy z ŁPK foldery o rezerwatach przyrody.