Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Należą do nich: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 
             UŻYTKI EKOLOGICZNE W NADLEŚNICTWIE ŚWIEBODZIN
 
Na terenie Nadleśnictwa Świebodzin utworzono do tej pory 4 użytki ekologiczne:
 • „Torfowisko Barcikowo",
 • „Żurawie Trzciny",
 • „Uroczysko Zagaje",
 • „Łąka Storczykowa w Wielowsi".

 
Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:
 1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu.
 2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
 3. Uszkadzania i niszczenia gleby.
 4. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości.
 5. Zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.
 6. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.
 7. Wylewania gnojowicy.